Lord Hanumaan of Yelaguru


Sri Hanuman established by Sri Vyasaraaya at yelaguru near Bijapur, Karnataka
[Back] [Home]